Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zborníky scenárov

Cestami života (1994)

Uvítanie dieťaťa do života , uzavretie manželstva, prijatie novomanželov, prijatie troch generácií, životné jubileum, Deň matiek, rozlúčka s brancami, slávnosť pre darcov krvi, slávnosť k výročiu vzniku obce, poézia.Uvítanie dieťaťa do života , uzavretie manželstva, prijatie novomanželov, prijatie troch generácií, životné jubileum, Deň matiek, rozlúčka s brancami, slávnosť pre darcov krvi, slávnosť k výročiu vzniku obce, poézia.

Smútočné obrady (1994)

Občianska rozlúčka so zosnulým, občianska rozlúčka na cirkevnom obrade, príhovor pri pietnom akte uloženia urny. smútočná rozlúčka v miestnom rozhlase, Pamiatka zosnulých, poézia

Spoločne životom (1994)

Občiansky obrad uzavretia manželstva, prijatie novomanželov po cirkevnom obrade, svadobná odobierka - skladanie party neveste. jubilejné sobáše, poézia

Vitaj dieťa (1998)

Uvítanie dieťaťa do života, poézia- verše vhodné pre najmenších recitátorov

Zrkadlenie spomienok (1998)

Spomienkové slávnosti na významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života, prijatie rodákov, životné jubileá, udelenie ceny primátora , vyhlásenie najúspešnejších športovcov, krst knihy, mesiac úcty k starobe, Deň otcov, Deň Zeme

Občianske slávnosti (1998)

Poézia ku všetkým druhom občianskych obradov a slávností

Kytica vďaky (1999)

Úcta k starobe, prijatia jubilantov v mesiaci. úcty k starším, stretnutie troch generácií, stretnutie dôchodcov, životné jubileá, prijatie účastníkov odboja, SNP, odchod do dôchodku, poézia

Piesne a hudba na občianske obrady a slávnosti (2000)

Notový materiál na vybraté druhy občianskych obradov a slávností

Láska v nás (2001)

Uvítanie detí do života, uzavretie manželstva , cudzinecký sobáš, obrad uzavretia manželstva spolu so strieborným sobášom rodičov ženícha, jubilejné sobáše, životné jubileá, Deň matiek, prijatie vdovcov , Deň učiteľov , udelenie čestného občianstva obce

Korene národa (2002)

Prijatie rodákov, spomienkové slávnosti na- Cyrila a Metoda, narodenie armádneho generála Rudolfa Viesta, saleziánskeho kňaza a poeta Antona Macáka, k SNP, spoločenské slávnosti ,prijatie účastníčok Vansovej Lomničky, hudobno -slovné pásmo Pieseň v srdci, Deň matiek, zvykoslovné slávnosti Rok na dedine, Čaro dávnych tradícií (vianočný kruh ), nahováračky

Slávnostné príležitosti samosprávy (2002)

Udelenie ceny mesta , udelenie čestného občianstva IN MEMORIAM, prijatie zahraničnej delegácie, prijatie veľvyslanca, slávnosť posvätenia obecných insignií, poďakovanie starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva na záver volebného obdobia, slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, pozvanie na čašu vína

Každý deň stretnúť človeka (2003)

História a súčasnosť ZPOZ, poslanie a ciele ZPOZ, konštituovanie orgánov Združenia ZPOZ, zakladáme ZPOZ, rétorika, Osobnosť člena ZPOZ, právna úprava uzavretia manželstva, pamätná kniha v práci ZPOZ, profilácia občianskych obradov a slávností, metodika občianskych obradov a slávností, organizovanie občianskych slávností, zásady protokolárnej praxe primátora mesta, protokolárne poradie predstaviteľov SR, protokolárne poradie predstaviteľov samosprávy, štátne symboly

Od srdca k srdcu (2003)

Uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, životné jubileá, poézia

Kvety Zeme (2004)

Rozlúčka s materskou školou, pasovanie do cechu mazákov školského klubu, rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ, rozlúčka s maturantmi, prijatie účastníkov speváckej súťaže, prijatie študentov pri príležitosti Dňa študentstva

Posledná rozlúčka (2004)

Príhovory smútočných rečníkov, smútočný príhovor na občianskom a cirkevnom obrade , rozlúčka s dieťaťom, študentom, mladým mužom, so ženou, matkou, starou matkou, učiteľkou, s mužom , manželom, otcom, starým otcom, osamelým mužom, pracovníkom kultúry, učiteľom

Čaro zrelosti (2005)

Životné jubileá, jubilejné sobáše, prijatie pri príl. pomaturitného stretnutia , stretnutie absoloventov po 60. rokoch, mesiac úcty k starším, Deň seniorov – súťaž klubov dôchodcov,
Naj babka, naj dedko.

Nové cesty (2006)

Zborník scenárov zo XIV. celoslovenského festivalu programov ZPOZ, zameraného na slávnostné príležitosti miestnej samosprávy: Deň obce, mesta, Ocenenie významnej osobnosti, Udelenie čestného občianstva, Udelenie Ceny mesta a Ceny mesta in memoriam, Ukončenie volebného obdobia samosprávy, Prijatie rodákov na pôde obce, Uvedenie knihy do života...

Rodinné putá (2007)

Zborník scenárov z XV. celoslovenskej prehliadky programov zborov pre občianske záležitosti (spoločenské slávnosti venované matkám, otcom, rodine...)

Dobrý deň, človek (2008)

Príhovory pre rôzne druhy podujatí zborov pre občianske záležitosti. Autorka PaedDr. Eva Kollárová, ZPOZ Stará Ľubovňa

Kolobeh (2008)

Zborník príhovorov a poézie k občianskym obradom a slávnostiam ( uvítanie detí do života, sobášne obrady, smútočné obrady ). Autorka Silvia Hlôšková.

Slávnosti sŕdc (2009)

Zborník scenárov zo XVI. celoslovenskej prehliadky programov zborov pre občianske záležitosti zameraných na realizáciu občianskeho obradu uzavretia manželstva a občianskych slávností jubilejného sobáša, prijatia novomanželov a svadobné odobierky. V publikácii okrem tradičných sobášov nájdete i jubilejné, prijatie novomanželov po sobáši uzavretom v cudzine, slávostnú odobierku snúbencov od rodičov v rámci ľudových tradícií obce, sobáš uzatvorený mimo obradnú sieň, ale i metodiku realizácie občianskeho obradu uzavretia manželstva.

Zložené krídla (2009)

Zborník smútočných príhovorov a poézie na občianskych a cirkevných obradoch. Rozlúčka s tragisky zosnulým občanom, makou-dlhoročnou členkou ZPOZu, s mladým otcom, s mladou ženou, staršou ženou, otcom a starým otcom, samovrahom, rozlúčka pred ev.a.v. cirkevným pohrebom, rozlúčka s bývalou starostkou obce, obč. rozlúčka s kňazom, učiteľkou, scenáre pamiatky zosnulých.

Človek v čase (2010)

Zborník scenárov spoločenských slávností – rozlúčka s materskou školou, Prijatie úspešných žiakov a študentov na záver šk. roka, Deň učiteľov, Deň matiek, prijatie darcov krvi, rodáčky, absolventov školy; prezentácia knihy, spomienkové slávnosti k SNP, oslobodeniu; slávnostné zasadnutie zastupiteľstva pri obecných výročiach, Cena mesta, Zmluva o vzájomnej spolupráci, ocenenie športovcov.

Križovatky života (2012)

Zborník zameraný na slávnosti rodinného charakteru – uvítanie detí do života, občiansky obrad uzavretia manželstva, odobierka snúbencov pred cirkevným sobášom, prijatie snúbencov pred cirkevným sobášom, rozlúčka snúbencov pred sobášom v cudzine, prijatie novomanželov po cirkevnom sobáši, prijatie novomanželov po sobáši v cudzine , zlatá, rubínová, diamantová, platinová svadba, príloha poézie vinše a telegramy k narodeniu dieťaťa a svadbe.

V ústrety budúcnosti nás vedie láska (2012)

Zborník zameraný na občianske a spoločenské slávnosti venované deťom, mládeži a tým skôr narodeným – seniorom – rozlúčka s MŠ, sľub priateľstva detí MŠ - pri ukončení MŠ, rozlúčka s deviatakmi, prijatie maturantov, rodičovský príhovor, výročia škôl, senior roka, slávnosti pre seniorov v mesiaci úcty k starším, stretnutia seniorov - jubilantov.

Život v obradoch (2013)

Scenáre XXI. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ - Naším krédom je človek, zameraný na celú škálu občianskych obradov a slávností (viď profilácia), ktoré zbory pre občianske záležitosti vo svojej činnosti realizujú. Združenie ZPOZ tým vzdalo hold bohatej práci ZPOZ pri príležitosti 60. výročia ich vzniku. (Uvítanie do života, uzavretie manželstva, jubilejný sobáš, životné jubiléá, mesiac úcty k starším, Deň matiek, Deň učiteľov, prijatie rodákov, Krst knihy, smútočné príhovory a ďalšie.)

V tichu a piete (2014)

Zborník scenárov, príhovorov a poézie k smútočným obradom.Obsahuje scenáre k   poslednej rozlúčke so ženou-matkou, starou matkou, starým otcom, s členkou ZPOZ, členom spevokolu, rozlúčku v predvianočnom období, s mužom žijúcim v domove dôchodcov, rozlúčke pri uložení urny. Samostatné príhovory na cirkevnom pohrebe–s mužom, ženou, mladou ženou, ktorá spáchala samovraždu, scenáre k Pamiatke zosnulých, k spomienkovému aktu odhalenia pamätnej tabule a spomienkovej slávnosti k SNP. Prílohu zborníka tvorí vhodná smútočná poézia.

Kolobeh 2 (2014)

Zborník Silvie Hlôškovej, obsahujúci 112 autorských príhovorov k smútočným obradom a smútočnej poézie, zoradený do celkov: Rozlúčka s mužom, učiteľom, lekárom, ženou, mamou, starou mamou, s tragicky zosnulým človekom, so samovrahom, s psychicky chorým človekom, s dieťaťom s odporučením vhodnej hudby k jednotlivým príhovorom.

Keď láska dáva životu zmysel (2016)

Zborník scenárov venovaný občianskemu obradu uzavretia manželstva, uravretiu manželstva s cudzou štátou príslušníčkou, prijatiu novomanželov po uzavretí manželstva v cudzine,obnoveniu manželských sľubov a výberu poézie na sobášne obrady.

Obrady v živote  (2016)

Zborník scenárov venovaný rôznym typom občianskych obradov a slávností (okrem smútočných obradov) – uvítaniu do života, uzavretiu manželstva, zlatej svadbe, životným jubileám, prijatiu jubilantov, dňu učiteľov, prijatiu onkologických  pacientiek-členiek klubu, prijatiu spisovateľky, zvykoslovným slávnostiam –vynášania Moreny a Vianoc.

Z lásky k domovine (2017)

Zborník scenárov zameraný na slávnosti samospráv. Prijatie novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, výmena skúseností, prijatie hostí, Podpísanie memoranda o spolupráci medzi partnerskými obcami, udelenie čestného uznania rodákovi, stretnutie rodákov, krst knihy, prijatie vedúcich folklórnych súborov festivalu,prijatie divadelných ochotníkov s udelením ceny starostu, prijatie zaslúžilého divadel. ochotníka pri živ. jubileu, prijatie družstva DHZ, mesiac úcty k starším. Výber poézie Kataríny Hudecovej

Dieťa je dar (2018)

Zborník scenárov zameraný na slávnosti pre deti a mládež. Zborník obsahuje scenáre programov slávností uvítania detí do života, uvítanie trojičiek do života, slávnostné otvorenie školského roka, prijatie prvákov do cechu školákov, rozlúčku so štvrtákmi, rozlúčku s deviatakmi pri ukončení školskej dochádzky, odovzdávanie maturitných stužiek, dieťa na ľudovú nôtu.   


 


Úvodná stránka