Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

O našej činnosti

Z iniciatívy viacerých miest a obcí, v snahe riešiť problémy, podporiť a predovšetkým metodicky pomáhať rozvoju občianskej obradovosti i humánno-občianskej činnosti bolo 23. 11. 1991 v Banskej Bystrici ustanovené Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike ako dobrovoľná organizácia - občianske združenie.
V zmysle svojich stanov združenie usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podporuje sociálno-charitatívnu činnosť so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obciach a mestách a podporu ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku, k svojmu okoliu a napomáhajúcich upevňovaniu priateľských vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu.

Človek - človeku – tento dovetok v názve občianskeho združenia s úplným názvom Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR vyjadruje vzťah nášho veľkého kolektívu aktérov podujatí: rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, tvorcov scenárov, organizátorov a ďalších „profesií“. Vzťah k tým, ktorým je všestranná pozornosť venovaná. Stáť pri človeku v každej chvíli: v radosti i smútku, v mladosti i starobe, vždy v nespočítateľných podobách lásky, láskavosti, spolupatričnosti, vždy s úctou a vďakou preukazovanou človeku, jeho práci, jeho životu...


Združenie svojej vyše 800 člennej členskej základni (obce a mestá SR) metodicky pomáha predovšetkým týmito formami:
- školenia, semináre, metodické ukážky, prehliadky programov ZPOZ, celoslovenské festivaly
- zborníky scenárov, metodický bulletin človek - človeku


 


Úvodná stránka