Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Internetová stránka združenia ZPOZ.

Oznamy

Darujte svoje 2% z daneVytlačiť
 

Prispejte 2%,  3%,  z Vašich daní na túto humánnu činnosť, pre človeka práve nášmu  združeniu. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Združenie ZPOZ Človek – človeku
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 17335302
Sídlo: 97401 Banská Bystrica, ČSA 26

 


 
 

Okienko pomociVytlačiť
 

Použitie osobných údajov pre účely pozývania občanov na aktivity ZPOZ. 
Na základe nejasností o používaní osobných údajov pre účely zborov pre občianske záležitosti (pozývania jubilantov, zákonných zástupcov novonarodených detí na uvítania
do života), uvádzame skrátené stanovisko získané z linky poradenstva pre používanie osobných údajov info linka :
info@osobnyudaj.sk


V zásade sa informácia týka vysvetlenia problému týkajúceho sa pozývania osôb na uvítania do života a pozývania jubilantov na prijatia uskutočňované v rámci ZPOZ, ktorý cestou médií prezentovalo mesto Poprad. Mesto Poprad chcelo problém riešiť formou žiadosti dotknutých osôb o prijatie. Forma žiadosti dotknutých osôb namiesto súhlasu sa ukázala ako nesprávna a je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

V STANOVISKU SA UVÁDZA: 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je v zmysle ust. § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Sme toho názoru, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov jubilantov ako aj zákonných zástupcov novonarodených detí za účelom pozvania, resp. prijatia a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Po výklade daného ustanovenia je za splnenie úlohy obce realizovanej vo verejnom záujme možné považovať aj vyjadrenie vďaky,
spoločenského a morálneho ocenenia obyvateľom obce, vzdanie úcty starším, vyjadrenie podpory mladým rodinám, ale aj celková podpora natality v obci. V zmysle vyššie uvedeného Vám preto odporúčame postupovať spôsobom akým ste postupovali doteraz, ale
s tým rozdielom, že v pozvánke je potrebné informovať dotknuté osoby o všetkých potrebných informáciách vyplývajúcich z čl. 13 a nasl. všeobecného nariadenia
o ochrane údajov. Konkrétne v pozvánke je potrebné uviesť:
,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov

za účelom pozvania, resp. slávnostného prijatia a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo priamo u Prevádzkovateľa.“


 
 

XXVII. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ Vytlačiť
 

Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v SR

vyhlasuje v roku 2019

XXVII. celoslovenskú prehliadku programov ZPOZ

ČLOVEK V SPOMIENKACH


 
 

Ponuka členstva Vytlačiť
 

Leták ZPOZ.jpg


 
 

Rozhlasová relácia na Regine Vytlačiť
 

Tu si môžete vypočuť rozhlasovú reláciu, ktorá bola nahratá na rádiu Regina BB 4. júla 2018 o Združení ZPOZ.

https://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/168099/celoslovenska-prehliadka-zborov-pre-obcianske-zalezitosti/celoslovenska-prehliadka-zborov-pre-obcianske-zalezitosti

 


 
 

XXVI. festival celoslovenskej prehliadky programov ZPOZVytlačiť
 

Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek-človeku v Slovenskej republike Banská Bystrica a mesto SLiač usporiadali v poradí XXVI. festival programov ZPOZ pod názvom"Dieťa je dar".

Zúčastnilo sa ho 8 kolektívov Sása, Udiča, Sládkovičovo, Veľký Krtíš, Brezno, Púchov, Stará Ľubovňa a Východná.

Podujatie sa konalo  v meste Sliač 31. mája 2018.

Podujatie bolo organizované s finančnou pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 


 
 


Úvodná stránka